11th February 2020 - 10:30 pm

Milkshake, Ministry of Sound | February 11th – Tickets Out Now

Ministry of Sound
18th February 2020 - 10:30 pm

Milkshake, Ministry of Sound | Official UV Rave 2020 ⚡

Ministry of Sound
31st August 2020 - 10:00 pm

The Official Carnival After Party at Ministry of Sound

Ministry of Sound